Escoltar

Resultats de la primera enquesta als usuaris del CMS

En aquest document s'intenten reflectir els resultats i conclusions extretes de la primera enquesta (abril de 2012) feta als usuaris del gestor de continguts (CMS) que es fa servir a la UIB. Primer de tot, volem agrair la col·laboració dels usuaris editors que han contestat l’enquesta, ja que a partir dels resultats obtinguts s'aplicaran les mesures pertinents per intentar millorar el servei.

Dades generals

 • Es varen enviar 155 enquestes, de les quals es varen contestar 56 (un 36,13%).
 • Dels editors que varen contestar, un 80% són PAS, un 14% són PDI i la resta (6%) es divideix entre becaris, personal de capítol VI o alumnes col·laboradors. 
 • La majoria dels enquestats (70%) fa més d’un any que empren el CMS.
 • Més d’una tercera part no havia editat mai pàgines web (34%).
 • La major part dels usuaris (80%) contacten amb la Oficina Web per telèfon.
 • Igualment, un 82% prefereix el correu com a mitjà de comunicació d’avisos i un 76% també prefereix aquest mitjà per la comunicació de les novetats.
 • En global, el nivell de satisfacció és elevat, el 91% dels usuaris estan satisfets o molt satisfets. De totes formes, des de l'Oficina Web s'impulsaran mesures per intentar millorar i pujar el nivell de satisfacció als que estan poc o gens satisfets.

A l'enllaç següent es pot consultar el document amb gràfiques dels resultats de l’enquesta.

Conclusions

En general destaca el grau de satisfacció amb el gestor de continguts gràcies a la facilitat d’ús, les funcions que hi ha implementades, el suport i la formació rebuda.

Comunicació

 • La comunicació amb els usuaris editors actualment s'estableix mitjançant el fòrum dels usuaris del gestor de continguts de la web de la UIB en el qual hi ha oberts diferents debats de discussió:
  • Avisos i novetats Fòrum. Canal utilitzat per informar-vos dels avisos respecte a l'editor, per exemple aturades de servei, i de les novetats, com per exemple noves funcionalitats.
  • Consells pràctics. Debat que empram per enviar de manera periòdica -de moment està aturat- els consells pràctics que sorgeixen a partir de les consultes que els usuaris editors ens anau fent.
  • Debat sobre noves funcionalitats i components. Aquest està pensat per què els usuaris comenteu i faceu suggeriments sobre el funcionament de l'editor.
 • La subscripció de tots els participants és obligada, això vol dir que sempre que hi ha alguna entrada a algun debat s’envia un correu a tots els participants. Estam pensant en posar en funcionament un sistema en què només sigui obligada la subscripció per als avisos i les novetats i les altres siguin voluntàries.
 • Donat que a la majoria dels usuaris editors que han contestat l'enquesta els interessa aquesta secció es tornaran a editar i enviar els consells pràctics. De moment es seguirà fent a partir del debat del fòrum, fins que trobem un mecanisme àgil perquè la gent es pugui subscriure i donar-se de baixa.

Comentaris dels editors

Què és el que més us agrada del gestor de continguts?

De les respostes que ens heu fet arribar es pot concloure que es valora positivament:

 • L’eina és una aplicació web, de manera que es pot fer feina des de qualsevol lloc amb connexió a Internet només usant un navegador sense necessitat d’instal·lar-se cap producte addicional.
 • Els editors no s’han de preocupar d’estils ni format, gràcies a la unificació d'estils al web de la UIB.
 • La quantitat de funcionalitats que s’ofereixen i es poden incloure a les pàgines web.
 • La facilitat d’ús i el suport rebut.

Què és el que menys us agrada del gestor de continguts?

De les respostes que ens heu fet arribar es pot concloure que es valora negativament:

 • La lentitud del programa, que depèn en gran part de l’ordinador dels usuaris més que del servidor. De totes maneres s'intentarà millorar a nivell de servidor.
 • La separació de l'edició del contingut i de l'estructura, i el canvi de pestanya que s'ha de fer. Vos recordam que una vegada que s'ha creat el contingut amb l’eina de continguts, aquest es pot editar dins l’eina d’estructura.
 • Alguns editors veuen els continguts d'usuaris d'altres d'altres serveis. Un usuari només hauria de veure els llocs web als quals hi té accés, encara que si un conjunt d’editors treballen sobre un mateix repositori en poden veure tot el contingut encara que no puguin modificar-lo.
 • La manca de memòria per recordar a on es trobava l’editor (per seleccionar documents, continguts i pàgines). S'intentarà resoldre, ja que és fa cansat haver de començar cada vegada per fer tasques repetitives.
 • La manca d'un programa de retoc d'imatges. El gestor de continguts n'inclou un que permet fer funcions bàsiques de retoc i retall.
 • No desa automàticament els canvis o no avisa abans de sortir de l'editor. Respecte a això, a finals de març de 2012 es va incloure una modificació a l’editor, de manera que avisa quan s’intenta sortir del contingut sense desar (es va comunicar als usuaris mitjançant el correu del fòrum i a les novetats de la pàgina web de l'Oficina (http://oficinaweb.uib.cat/)).
 • L'eina és complicada. A mesura que es va agafant experiència amb el programa, l'eina és fa més fàcil d'emprar. Per altra banda, des de l'Oficina Web intentam que tant amb el nostre suport, la formació i el manual d'usuari, aquest inconvenient sigui menys acusat.
 • En ser una aplicació web, es necessita connexió a la xarxa tot el temps i si no n'hi ha, no es pot fer feina.

Trobau a faltar alguna cosa al manual del gestor de continguts?

Respecte a aquesta pregunta, no hi ha hagut massa comentaris, ja que és molta la gent que no el coneix o no sap que existeix. Aprofitam per es pot accedir al manual d'usuari des del botó d'ajuda de l'editor o l'adreça web http://manualcms.uib.es/.

Un dels suggeriments que ens heu fet arribar és que podria ser interessant incloure una secció amb la definició dels termes més usats.

Teniu algun comentari addicional o suggeriment que ens ajudi a millorar?

Moltes gràcies per la valoració que heu fet de la feina del personal de l’Oficina Web.

A continuació contestam a alguns comentaris que ens heu fet arribar:

 • «Hi ha una manca de suport de JavaScript per controlar formularis». En els formularis ja es poden fer controls bàsics de JavaScript. Si existeixen altres controls no específics, posau-vos en contacte amb l’Oficina i intentarem trobar una solució.
 • «Quan es publica una pàgina, si aquesta té imatges, aquestes s'han de publicar de forma separada». Hem solventat aquest problema i ja s'han aplicat els canvis a l'editor.
 • «Existeix una llista de funcionalitats disponibles?». En el manual hi ha llista de totes les funcionalitats actualitzada (http://manualcms.uib.es/components/). A més, cada vegada que se'n fa una de nova, s'anuncia al fòrum i s'envia un correu a tots els usuaris. Si a algun usuari no li arriben les notificacions, vos podeu posar en contacte amb nosaltres i ho solucionarem.
 • «Els ordinadors són lents i els monitors petits». Possiblement la qualitat en la manera de fer feina canviaria amb una millora dels equipaments. Aquest aspecte no està al nostre abast però sí el podeu recomanar.
 • «A l'inici és un poc dur començar a fer feina amb el gestor de continguts». Amb el temps i l'experiència aquest concepte canvia.
 • «Es podrien fer més sessions formatives». L'Oficina Web està oberta a fer-les i si teniu alguna necessitat específica les organitzarem a demanda i convidarem a la resta d'usuaris del gestor de continguts.