Escoltar

Què fem

Per l'acord del Consell de Direcció del dia 14 de juny de 2011 (FOU 351) es crea l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta oficina s'ha creat amb l'objectiu de coordinar la publicació d’informació de la UIB a través del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns tecnològics dins l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.

Atesos la importància que els darrers anys ha adquirit el web com a eina per a la difusió i l’intercanvi d’informació, i l’abast i la varietat de les tasques que implica l’organització de la informació institucional al web de forma correcta i unificada, la Universitat de les Illes Balears reconeix la necessitat de crear una unitat administrativa multidisciplinària que impulsi els diferents esforços en aquest àmbit i que tingui com a tasques principals coordinar la publicació d’informació de la UIB a través del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns tecnològics dins l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.

Les funcions de l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears són, entre d’altres, les que s’indiquen:

  1. Coordinar i supervisar tècnicament l’organització de la informació institucional a la web oficial de la Universitat de les Illes Balears.
  2. Coordinar la imatge corporativa i la visibilitat i integració entre els diferents espais i aplicacions web de la Universitat.
  3. Avaluar i proposar actuacions i normatives per vetllar per la imatge institucional de la Universitat a Internet.
  4. Vetllar pel compliment de les normatives aplicables a la publicació web dins l’àmbit de les administracions públiques.
  5. Oferir espais de publicació web a la comunitat universitària.
  6. Oferir eines, suport tècnic i formació a la comunitat universitària que facilitin la publicació de continguts i la funcionalitat als diferents llocs web.
  7. Assessorar els membres de la comunitat universitària en l’àmbit de la publicació d’informació a Internet.
  8. Realitzar les tasques tècniques necessàries per poder desenvolupar les seves funcions.
  9. Explorar nous entorns tecnològics dins l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.
  10. Proporcionar informes periòdics i indicadors sobre el funcionament i la visibilitat de la web institucional de la Universitat de les Illes Balears.