Escoltar

Normativa relacionada amb la publicació web

La publicació de continguts a Internet està regulada per una sèrie de lleis i normatives. Una de les més conegudes és la Llei de Protecció de dades personals, que s'estén a tota la informació d'una institució.

Més centrades en la publicació d’informació al web es troben les lleis normatives que fan referència a l’accessibilitat a la informació per a les persones amb discapacitats. En concret, des del 31 de desembre de 2008, les pàgines web d’organismes públics han de complir la norma UNE 139803:2004. Com a part d’aquesta Norma s’han de complir una sèrie d’estàndards del W3C, emmarcats dins el Web Accessibility Initiativa (WAI) i un conjunt de condicions per facilitar l’accés a la informació a tots els usuaris.

Normativa d’accessibilitat

L’accés a la informació pública és un dret per a tothom que està regulat per l’Estat al Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre de 2007, en el qual s’indica que la informació disponible en les pàgines d'Internet de les administracions públiques ha de ser accessible a les persones grans i a les persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004. El 4 de juliol de 2012 es publicà una actualització de la Norma UNE, que anul·la i substitueix l'anterior normativa.

Aquesta nova Norma UNE 139803:2012 és equivalent a les WCAG 2.0, a diferència de l'anterior que modificava les prioritats d'algunes pautes. En tot cas, la Universitat, com a Administració Pública que és, ha d'assolir el nivell de conformitat AA segons la Norma UNE actual a les pàgines del seu lloc web.

L’actual disseny i les eines d’edició i publicació de la informació a la UIB faciliten el compliment d’aquesta Norma. En l'actualitat, des de l'Oficina Web de la Universitat, s'està fent feina per assegurar el seu compliment fins al nivell d'accessibilitat exigit; com a resultat d'aquesta feina, s'ha definit una Metodologia d'Avaluació de l'Accessibilitat web de la UIB, que permet verificar el compliment de la Norma per tota la informació institucional que es publica al web.

Legislació

En aquest aspecte, són aplicables les normatives següents:

Llei orgànica 15/1999: protecció de dades de caràcter personal

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar. Així doncs, l'Oficina Web té l'obligació de vetllar per aquests drets en quant a la gestió i publicació de dades, com poden ser els drets d'imatge.

Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Llei 34/2002 LSSICE

La Llei 34/2002, de 11 de juliol de 2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) es la primera llei en Espanya que fixa l'obligació de què les pàgines web de les Administracions Públiques siguin accessibles.

Llei 51/2003 LIONDAU

La Llei 51/2003, de 2 de decembre de 2003, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accesibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU) estableix: 1er) que a principis del 2006 el Govern haurà d'haver establert els criteris bàsics d'accessibilitat per a les Tecnologies de la Societat de la Informació, 2on) que en el 2010 tots els nous productes i serveis de la Societat de la Informació hauran de ser accessibles i 3er) que en 2014 tots els productes i serveis de la Societat de la Informació hauran de ser accessibles.

Llei 11/2007: accés electrònic als serveis públics

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics regula que «la publicació a les seus electròniques d’informacions, serveis i transaccions ha de respectar els principis d’accessibilitat i usabilitat d’acord amb les normes establertes, estàndards oberts i, si s’escau, els altres que siguin d’ús generalitzat pels ciutadans» (al títol segon sobre el Règim jurídic de l’administració electrònica, Capítol I "De la seu electrònica").

Llei 56/2007: impuls de la societat de la informació

Mitjançant la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació es dicten mesures d'obligat compliment per a l'eliminació de les barreres en l'ús de les Tecnologies de la Informació per a l'Administració Pública i entitats finançades per aquesta. 

Reial Decret 366/2007: accessibilitat i no discriminació de les persones en la seva relació amb l'Administració

El Reial Decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de l'Estat regula les condicions d'accessibilitat i no discriminació que, respecte de les persones amb discapacitat, han de presentar les Oficines d'Atenció al Ciutadà, impresos i qualsevol altre mitjà que l'Administració General de l'Estat dedica específicament i en l'àmbit de les competències a les relacions amb els ciutadans.

Reial Decret 1494/2007: accessibilitat dels llocs web públics

El Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social, a l'article 5 del capítol III Criteris i condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació en matèria de societat de la informació, tracta dels criteris d’accessibilitat aplicables a les pàgines d’Internet de les administracions públiques o amb finançament públic.

Llei 49/2007: règim d'infraccions i sancions

La Llei 49/2007, de 26 de decembre, estableix el règim d'infraccions i sancions en materia de igualtat d'oportunitats, no discriminació i accesibilitat universal de les persones amb discapacitat. Estableix tres nivells d'infracció: llleu, greu o molt greus. Les sancions seran multes entre els 301 euros i el milió d'euros.

Llei 7/2010: General de la Comunicació Audiovisual

La Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, estableix el dret a una comunicació audivisual transparent i el drets de les persones amb discapacitat.

Europa

 

Documents relacionats